Selecteer een pagina

Kinderen

tot 16 jaar

Onderzoek en advies

Blijvende zorgen over je kind in ontwikkeling van gedrag, emotionele huishouding of leervaardigheden kan voor ouders, leerkracht of hulpverlener de nodige vragen opleveren. Want hoe breng je nu in beeld wat er bij de ‘normale’ ontwikkeling hoort? En waarin wordt het kind mogelijk overvraagd of ondervraagd? Denk hierbij aan taken als ordenen, taal, rekenen, sociale inschattingen, omgaan met prikkels, angsten en impulscontrole.

Op ons centrum worden in doorgaans twee ochtenden psychologische tests afgenomen die vaardigheden meten op het gebied van intelligentie, taal en rekenen, snelheid van denken, korte- en lange termijn geheugen, adequate inschattingen, informatie-integratie en handelingen uitvoeren. Dit neuro- psychologisch onderzoek levert een gedetailleerd beeld op, een graduele maat op het gebied van dyslexie, dyscalculi, ADD, ADHD, ASS (autisme spectrum stoornissen (bijvoorbeeld PDD nos en autisme).

Uniek in ons centrum is dat wij vanwege maatwerk en bundeling van kennis van hoog kwalitatieve psychologen komen tot een advies op maat met de nodige handvatten voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving, zoals verzorgers en leerkrachten. Wat ons onderscheidt van andere aanbieders, is dat wij een uitkomst van een onderzoek leveren met interpretatie en vertaling naar het dagelijks leven van het kind (gezin, school en omgeving).

Emotionele problemen

Alle kinderen ondergaan emoties. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, spreken we van emotionele problemen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, faalangst, angsten, obsessies, verdriet, depressie, eenzaamheid, geslotenheid, boosheid, gedachten aan de dood, pijnklachten, oververmoeidheid en piekeren.

Vaak gaan emotionele problemen samen met gedragsproblemen. Als een kind zich niet lekker in zijn vel voelt, gedraagt het zich daarnaar. Dit blokkeert zijn verdere ontwikkeling en veroorzaakt vaak weer nieuwe problemen. De onderliggende oorzaken kunnen onverwerkte emoties en traumatische incidenten zijn kijk naar dit youtube filmpje (stress en window of tolerance). Samen met uw kind onderzoeken we waar de emoties en het gedrag  vandaan komen. We werken met een passende behandeling aan de problemen, zodat uw kind weer kind kan zijn.

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen uiten zich in sociaal ongewenst gedrag; naar buiten gericht gedrag dat door anderen als storend wordt ervaren. Voorbeelden hiervan zijn woede aanvallen, driftbuien, agressief gedrag, pesten, overheersend gedrag, liegen en stelen.

Gedragsproblemen kunnen zich echter ook naar binnen richten. Het kind kan minder daadkrachtig zijn, zich hulpeloos of angstig voelen, geen initiatieven tonen, somber zijn of teruggetrokken gedrag vertonen. Er kan ook sprake zijn van ADHD, ADD of autisme.

Deze vormen van gedragsproblemen onderzoeken en begeleiden we professioneel en betrouwbaar om samen met uw kind tot gedrag te komen, dat beter helpt in de maatschappij, op school en in het gezin.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Onverklaarde lichamelijke klachten zijn pijnklachten waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden. Het gaat niet om klachten die expres worden veroorzaakt of nagebootst. Het is geen aanstellerij, ook niet als het om lichamelijk vertaalde emoties gaat. Het gaat om lichamelijke problemen die grote impact kunnen hebben op het leven van u en uw kind.

Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn:

  • Pijnklachten, zoals bijvoorbeeld chronische hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn of pijn op de borst
  • Langdurige vermoeidheid
  • Buik-, maag- en darmklachten
  • Uitvalsverschijnselen (verlies van de controle over een bepaalde lichaamsfunctie)
  • Andere klachten, zoals bijvoorbeeld jeuk, oorsuizen, duizeligheid, koude/warme handen of voeten, hartkloppingen,benauwdheid, allergische reacties zonder dat allergische stoffen waarneembaar zijn.Het kan ook gaan om klachten die horen bij een verklaarbare lichamelijke aandoening, maar die ernstiger zijn of langer duren dan artsen verwachten.

Wij nemen de klacht serieus en onderzoeken samen met het kind welke onderliggende factoren een rol spelen en of angsten of bepaald gedrag de klachten beïnvloeden. Met een specifiek op het kind toegeschreven begeleidingstraject werken we toe naar het oplossen van het probleem, waardoor de pijn, of de invloed van pijn, zal afnemen en/of verdwijnen.

Sociale problemen

Niet ieder kind ontwikkelt zich even soepel op sociaal gebied. Soms beheerst een kind een gewenste sociale situatie of gedrag niet, hoewel je dat gezien de leeftijd wel zou mogen verwachten.

Wanneer een kind last heeft van bijvoorbeeld heimwee, pesten of gepest worden, moeite heeft met nee zeggen, onvoldoende weerbaar of verlegen en gesloten is, te aanhankelijk of claimend is in contact met anderen of moeite heeft met vrienden maken, dan helpen wij uw kind met vaardigheden op sociaal gebied.

Gezinsproblemen

Een harmonieus gezin vormt voor kinderen de basis; het is hun veilige haven, hun thuis. Door allerlei omstandigheden kunnen gezinnen echter ontwricht raken. Denk bijvoorbeeld aan psychische problemen van ouders of gezinsleden, drugsverslaving, ruzies, geweld, cultuurverschillen, financiële problemen of ingrijpende veranderingen als ziekte, verlies, echtscheiding van ouders, of nieuw samengestelde gezinnen.

Hierdoor kan een kind uit balans raken, en kunnen problemen in de ontwikkeling ontstaan. Ook kan het kind allerlei klachten krijgen, zowel mentaal als fysiek. Het kan zich gespannen, onzeker, somber of verdrietig voelen. Of last hebben van hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, woede aanvallen of identiteitsproblemen. Het kind kan gedragsproblemen vertonen en in een sociaal isolement terechtkomen.

Bij ons kunt u laagdrempelig terecht om in te schatten òf en in welke mate gezinsfactoren invloed hebben op het welzijn van het kind. Uiteraard bieden wij daar bijpassende begeleiding in de vorm van systeemtherapie, voor zowel het kind als de ouders.

Ontwikkelingsproblemen

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We kennen ontwikkelingsfases die iets zeggen over de leeftijd waarop een kind een bepaalde taak of vaardigheid moet kunnen beheersen. Soms loopt een kind achterstand op in zijn ontwikkeling. Dit kan voorkomen in verschillende ontwikkelingsgebieden:

  • Sociale ontwikkeling: geen rekening houden met anderen, sociale regels niet oppikken, geen onderscheid kunnen maken tussen ik en jij, moeilijk vrienden kunnen maken en houden.
  • Motorische ontwikkeling: moeite met leren grijpen, rollen, kruipen, staan en lopen, moeite met fietsen, zwemmen, sporten, veel vallen, moeite met veters strikken of knopen dichtmaken, moeite met schrijven, slecht begrip van lengte, hoogte en afstand.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: zich afhankelijk of passief opstellen, angstig zijn.
  • Spelontwikkeling: stereotiep bewegen, doen alsof, geen fantasie, niet in staat met anderen te spelen, onvoldoende aandacht en concentratie om een spel af te maken.

Wij bekijken de onderliggende ontwikkelingsfactoren en helpen uw kind die ontwikkelingsgebieden te ontplooien waarbij het een achterstand laat zien. We bieden begeleiding en ondersteuning om te komen tot een optimale groei in ontwikkeling bij ieder individueel kind.

Leerproblemen

Leerproblemen kunnen voorkomen op het gebied van lezen, spelling, rekenen, schrijven, aandacht en concentratie, informatieverwerking of geheugen. Veel voorkomend is bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculi, dysplasie, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD, ASS (autisme spectrum stoornissen (bijvoorbeeld PDD nos en autisme).

Leerproblemen leiden vaak tot verminderde schoolprestaties, maar kunnen ook de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind negatief beïnvloeden.
Soms is het nuttig een (Neuro-) Psychologischonderzoek te doen naar de capaciteiten van het kind, naar de reden van het probleemgedrag en naar eventuele problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen het kind bij zijn specifieke leerprobleem. Overleg en begeleiding met ouders, verzorgers en leerkrachten staan hierbij centraal. Dit vormt een optimaal mogelijk resultaat in de mogelijkheden van het kind. Ook ondersteunen wij aandachts- en geheugenproblemen met trainingen van mindfulness.

Meer weten?

Voor meer informatie over leerproblemen bij kinderen, kijk op: www.balansdigitaal.nl.

Wettelijk kader

Kinderen tot 16 jaar

Voor de behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming vereist van beide gezaghebbende ouders, ook wanneer de ouders gescheiden zijn. Zonder toestemming van beide ouders kan er geen behandeling plaatsvinden. Als een van de ouders geen gezag (meer) heeft mag hier een uitzondering op worden gemaakt. De psycholoog verschaft de informatie over de voortgang van de behandeling wel aan beide ouders, tenzij dit in strijd zou zijn met de belangen van de minderjarige cliënt.

Als het nodig is kan de psycholoog ook contact opnemen met school, maar alleen met toestemming van zowel uw kind als u.