Selecteer een pagina

Kinderen

tot 16 jaar

Onderzoek en advies

Maak je je zorgen over je kind op één of meer van de volgende levensgebieden: thuis, school, sociaal, emotioneel, lichamelijk, persoonlijkheid?

Levert dit belemmering op en vastlopen in het dagelijks leven?

Heb je geen idee wat er nu bij de normale ontwikkeling hoort?

Dan geeft psychologisch onderzoek duidelijkheid?

In een zorgvuldig traject wordt samen met jou als ouder(s)/verzorger(s) gekeken naar de situaties waarin je kind, of jij, vastloopt, wat mogelijkheden van je kind, en van jou zijn, maar vooral ook hoe jullie verder geholpen kunnen worden.

Op onze locatie worden in doorgaans twee ochtenden psychologische tests afgenomen die vaardigheden meten op het gebied van cognitieve vaardigheden, zoals: intelligentie, aandacht en concentratie, geheugen en informatieverwerking.

Daarnaast kan de sociaal-emotionele ontwikkeling/persoonlijkheid in kaart worden gebracht. Een schoolobservatie kan ook onderdeel uitmaken van het onderzoek. Er is altijd contact met school en we vragen je ouders om informatie over de vroegkinderlijke ontwikkeling.

Met deze informatie beogen we om de klachten van je kind te kunnen begrijpen en verklaren. Daarbij vinden we het belangrijk om handelingsgerichte adviezen te geven. Soms zijn er vanuit een diagnostisch onderzoek aanwijzingen om een classificatie vast te stellen (zoals een ontwikkelingsstoornis, ADHD of autisme) maar niet het voornaamste doel.

Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een basispsycholoog, orthopedagoog, GZ-psycholoog of een stagiaire (onder supervisie).

Samen komen tot een advies op maat met de nodige handvatten voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving, zoals verzorgers en leerkrachten.

Wat ons onderscheidt van andere aanbieders, is dat wij een uitkomst van een onderzoek leveren met interpretatie en vertaling naar het dagelijks leven van het kind (gezin, school en omgeving).

Emotionele problemen

Alle kinderen ondergaan emoties. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, spreken we van emotionele problemen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, faalangst, angsten, obsessies, verdriet, depressie, eenzaamheid, geslotenheid, boosheid, gedachten aan de dood, pijnklachten, oververmoeidheid en piekeren.

Vaak gaan emotionele problemen samen met gedragsproblemen. Als een kind zich niet lekker in zijn vel voelt, gedraagt het zich daarnaar. Dit blokkeert zijn verdere ontwikkeling en veroorzaakt vaak weer nieuwe problemen. De onderliggende oorzaken kunnen onverwerkte emoties en traumatische incidenten zijn kijk naar dit youtube filmpje (stress en window of tolerance). Samen met uw kind onderzoeken we waar de emoties en het gedrag  vandaan komen. We werken met een passende behandeling aan de problemen, zodat uw kind weer kind kan zijn.

Vastlopen in gedrag

Gedragsproblemen uiten zich in sociaal ongewenst gedrag; naar buiten gericht gedrag dat door anderen als storend wordt ervaren. Voorbeelden hiervan zijn woede aanvallen, driftbuien, agressief gedrag, pesten, overheersend gedrag, liegen en stelen.

Gedragsproblemen kunnen zich echter ook naar binnen richten. Het kind kan minder daadkrachtig zijn, zich hulpeloos of angstig voelen, geen initiatieven tonen, somber zijn of teruggetrokken gedrag vertonen. Er kan ook sprake zijn van ADHD, ADD of autisme.

Bovenstaande vormen van gedrags- en ontwikkelingsproblemen, onderzoeken en begeleiden we professioneel en betrouwbaar, om samen met uw kind tot gedrag te komen, dat beter helpt in de maatschappij, op school en in het gezin.

 

 

Aanhoudende lichamelijke klachten

Aanhoudende lichamelijke klachten zijn pijnklachten waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden. Het gaat niet om klachten die expres worden veroorzaakt of nagebootst. Het is geen aanstellerij, ook niet als het om lichamelijk vertaalde emoties gaat. Het gaat om lichamelijke problemen die grote impact kunnen hebben op het leven van jou en je kind.

Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn:

  • Pijnklachten, zoals bijvoorbeeld chronische hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn of pijn op de borst
  • Langdurige vermoeidheid
  • Buik-, maag- en darmklachten
  • Uitvalsverschijnselen (verlies van de controle over een bepaalde lichaamsfunctie)
  • Andere klachten, zoals bijvoorbeeld jeuk, oorsuizen, duizeligheid, koude/warme handen of voeten, hartkloppingen,benauwdheid, allergische reacties zonder dat allergische stoffen waarneembaar zijn.Het kan ook gaan om klachten die horen bij een verklaarbare lichamelijke aandoening, maar die ernstiger zijn of langer duren dan artsen verwachten.

Wij nemen de klacht serieus en onderzoeken samen met het kind welke onderliggende factoren een rol spelen en of angsten of bepaald gedrag de klachten beïnvloeden. Met een specifiek op het kind toegeschreven begeleidingstraject werken we toe naar het oplossen van het probleem, waardoor de pijn, of de invloed van pijn, zal afnemen en/of verdwijnen.

Sociale problemen

Niet ieder kind ontwikkelt zich even soepel op sociaal gebied. Soms beheerst een kind een gewenste sociale situatie of gedrag niet, hoewel je dat gezien de leeftijd wel zou mogen verwachten.

Wanneer een kind last heeft van bijvoorbeeld heimwee, pesten of gepest worden, moeite heeft met nee zeggen, onvoldoende weerbaar of verlegen en gesloten is, te aanhankelijk of claimend is in contact met anderen of moeite heeft met vrienden maken, dan helpen wij uw kind met vaardigheden op sociaal gebied.

Gezinsproblemen

Een harmonieus gezin vormt voor kinderen de basis; het is hun veilige haven, hun thuis. Door allerlei omstandigheden kunnen gezinnen echter ontwricht raken.

Hierdoor kan een kind uit balans raken, en kunnen problemen in de ontwikkeling ontstaan. Ook kan het kind allerlei klachten krijgen, zowel mentaal als fysiek. Het kan zich gespannen, onzeker, somber of verdrietig voelen. Of last hebben van hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, woede aanvallen of identiteitsproblemen. Het kind kan gedragsproblemen vertonen en in een sociaal isolement terechtkomen.

Bij ons kunt u laagdrempelig terecht om in te schatten òf en in welke mate gezinsfactoren invloed hebben op het welzijn van het kind. Uiteraard bieden wij daar bijpassende ondersteuning in de vorm van ambulante behandeling voor aan.

Wettelijk kader

Kinderen tot 16 jaar

Voor de behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming vereist van beide gezaghebbende ouders, ook wanneer de ouders gescheiden zijn. Zonder toestemming van beide ouders kan er geen behandeling plaatsvinden. Als een van de ouders geen gezag (meer) heeft mag hier een uitzondering op worden gemaakt. De psycholoog verschaft de informatie over de voortgang van de behandeling wel aan beide ouders, tenzij dit in strijd zou zijn met de belangen van de minderjarige cliënt.

Als het nodig is kan de psycholoog ook contact opnemen met school, maar alleen met toestemming van zowel je kind als van jou als ouder/verzorger.