Selecteer een pagina

Verwijzers

Psychologische zorg

Voor de brede regio Veghel -het driehoeksgebied tussen Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch- leveren wij GB-GGZ (eerstelijns) en S-GGZ (tweedelijns) psychologische zorg en Kinder en Jeugd behandeling  (GB-GGZ en S-GGZ).

Wij werken samen met huisartsen, POH’s (Praktijk Ondersteuners Huisarts), psychiaters, GGZ, ziekenhuizen, Jeugdteams, wijkteams en fysiotherapeuten. Daarnaast zijn wij actief binnen de huisartsencoöperatie Synchroon, om in aansluiting op zorgprogramma’s effectieve zorg te organiseren bij klachten als depressies, angst, slaapproblemen, chronische pijn.

Wij zijn aangesloten bij zorggroep Psydirect http://www.psydirect.info , een coöperatie van vrijgevestigde psychologen in Noord-Oost Brabant.

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars.
Via het KIS (keten informatiesysteem) leveren wij consultatie aan huisartsen, voor vragen voor expertise en juiste verwijzingen.

Voor ons kinder- en jeugd aanbod hebben wij budget van de Gemeente en zijn wij aangesloten bij VAJA, een samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Ambulante Jeugdzorg Aanbieders in de regio Noord Oost-Brabant. Wij spelen een belangrijke rol, om tot goede samenwerking en financieringsafspraken met de gemeenten te komen. Website: www.samen-vaja.nl

Verwijzingen

Het nieuwe Zorgprestatiemodel vraagt om nieuwe verwijsregels per 2022. klik hier voor deze regels.  Bij voorkeur ontvangen uw verwijzen via zorgdomein. Indien u dit niet kan of wil, hebben wij voor u een verwijsbrief samengesteld klik hier. Deze voldoet aan huidige regelgeving en helpt u met de inhoud van de verwijzing.  U kunt ook onderdelen van dit  WORD-bestand in uw eigen systeem/verwijsformat opnemen.

Alternatief voor de verwijsbrief kan via Zorgmail (500066574@lms.lifeline.nl) aan ons worden doorgegeven.

! Let u er alstublieft op dat deze verwijsbrief minimaal het volgende bevat:

 •  De AGB code van een bevoegd verwijzer (huisarts of bedrijfsarts) met diens naam en handtekening; dus niet van een POH of  arts in opleiding.
 • een DSM stoornis gaat, dus niet depressieve klachten maar een depressieve stoornis. burnout, slaapstoornis, aanpassingsproblemen  en relatieproblemen vallen buiten de vergoede zorg. (voor burnout hebben wij speciale trajecten die de werkgever kan bekostigen, de overigen trajecten is voor eigen rekening van de cliënten.
 • de cliënt moet zich zelf telefonisch aanmelden of via de website. Soms (als het bij ons rustig is, met een zeer korte wachttijd), hebben we een pro actieve bui en dan bellen we de cliënten zelf naar aan leiding van een verwijzing.

Bij niet geldige verwijzing lopen wij risico lopen om hele trajecten terug te betalen aan de zorgverzekeraars. Onze voorkeur heeft het om via zorgdomein te verwijzen. Deze verwijzing voldoet automatisch aan alle criteria.

U ontvangt via zorgmail een terugkoppeling van het traject. In sommige gevallen ontvangt u geen terugkoppeling, dan heeft de cliënt daar geen toestemming voor gegeven. Ondanks onze pogingen om die wel te verkrijgen.

Psychologisch onderzoek

Voor kinderen en volwassenen bieden wij:
enkelvoudige en complexe onderzoeken voor:
– intelligentie
– autisme,
– AD(H)D 
– persoonlijkheid,

Let op!!
Deze onderzoeken worden niet vervolgd met uitgebreide behandeling. Psycho-educatie en wat aanvullende gesprekken voor omgang kunnen wel bij het onderzoek worden betrokken.

Contracten Gemeenten voor Jeugd (tot 18 jr)

Voor kinderen en Jeugd tot 18 jaar: hebben wij contracten met 19 omliggende gemeenten (omtrek regio: Oss, Den Bosch, St Oedenrode, Cuijk).

Hier geldt volledige vergoeding (geen eigen risico) op verwijzing van:

 • Indicatie van het Centraal Jeugdteam of,
 • Huisarts of
 • Kinderarts of Jeugdarts/ GGD

Voor verwijzers heeft ons kinder- een jeugdteam contactmomenten ingericht. Dus bij een verwijzing of vragen belt u op onderstaande tijden met onderstaande nummers.

– Di 13.00-13.30 uur Heidi 085-7827091

– Do 13.00-13.30 uur Josje 085-782 7071

Of mailt u op: dckindjeugd@lambertushof.nl

Hierbij wordt samen met de verwijzer de vraag specifieker gemaakt met ons indicatie formulier. De uitkomst geeft een verantwoording van de aangevraagde behandeltijd.

Vergoeding zorgverzekeraars en wachttijd

Met de meeste en zeker de grootste zorgverzekeraars hebben wij een contract (behalve met Menzis). U kunt hier zien met welke zorgverzekeraars we een contract hebben. We zijn wel gehouden aan budgetplafonds. Deze moet weer afgestemd worden met de capaciteit van behandelaren in de praktijk. Deze dynamiek wordt vertaald in de uiteindelijke wachttijd.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorgverzekeraars, dient er een volledige verwijzing te zijn van de Huisarts of Bedrijfsarts.

Budgets

Wij zijn net als andere praktijken afhankelijk van het inkoopprogramma’s van verzekeraars en de gemeenten. Soms krijgen wij lopende het jaar verruiming, soms zijn wij wegens de vraag snel door ons budget heen. Raadpleeg hiervoor onze actuele wachtijst voor de huidige stand van zaken. Vaak zijn er wel mogelijkheden om een persoonlijk budget toegezegd te krijgen bij bijvoorbeeld de gemeente of bij CZ. Dit moet de cliënt bij de financier zelf aanvragen. Ons secretariaat kan daar duidelijkheid over geven.

Kortdurende zorg (eerder generalistische basis GGZ (GB-GGZ))

GB-GGZ is kortdurende zorg, gericht op lichte tot matig-ernstige psychische klachten. De kunst in klachtgericht werken is om het mechanisme achter de klacht bloot te leggen. Daar zit onze kracht. Met onze specifieke anamnese en psychologische tests sluiten we precies aan op de problematiek.

Onze jarenlange ervaring met verschillende methodieken en het veelvuldig in intervisie doorspreken, zorgt voor een doelgerichte en effectieve begeleiding. We gebruiken hierbij gecombineerde (blended) evidence based technieken uit onder andere de cognitieve gedragstherapie, mindfulness, EMDR en hechtingstherapie.  Voor complexe en meervoudige problematiek hebben wij psychotherapeutische begeleiding volgens langdurige zorg (voorheen specialistische GGZ, S-GGZ).

Meer weten?

Voor meer informatie kijk bij de LVVP Vereniging voor Vrijgevestigde (GZ)-Psychologen en Psychotherapeuten (eerder de vereniging van eerstelijnspsychologen): www.lvvp.info

 

Hoe de GGZ is ingericht

Om de kwaliteit en kostenbeheersing in de Geestelijke Gezondheidszorg te waarborgen hebben cliënten vanaf januari 2014  te maken met drie niveaus van zorg:

 1. Bij de huisarts de ondersteunende praktijkondersteuning van GGZ (POH-GGZ) en consultatie van psycholoog of psychiater
 2. Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ); waaronder eerstelijnspsychologie en psychotherapie. Nu kortdurende GGZ genoemd.
 3. Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ); dit is de huidige GGZ en psychotherapie. Nu langdurende ggz genoemd.

 

Wanneer behandelt de huisarts en POH GGZ?

 • Wanneer geen vermoeden bestaat van een DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-benoemde stoornis
 • Wanneer wel een vermoeden bestaat van een DSM-benoemde stoornis, maar daarbij de ernst licht of subklinisch is, geen complexiteit en met laag risico en de duur van de symptomen nog niet beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld
 • Bij stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico.

De huisarts heeft de mogelijkheid om een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of (eerstelijns) GZ-psycholoog te consulteren, om de psychische problematiek adequaat te herkennen. Indien er sprake is van een vermoeden op een DSM-stoornis, en de huisarts niet zelf kan behandelen, mag de huisarts doorverwijzen naar de GGZ (naar onze praktijk dus). Indien tijdens de diagnostiek of behandeling blijkt dat er toch geen sprake is van een DSM-stoornis, dan wordt de (vergoedde) behandeling stopgezet. Eventueel wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts of naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld het maatschappelijk werk.

 

Eerdere producten binnen de GB-GGZ zoals die ook in onze praktijk golden:

GBGGZ Kort (BK) (ongeveer 4 sessies)
Voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.
GBGGZ Middel (BM) (ongeveer 6 sessies)
Voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en waarbij de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
GBGGZ Intensief (BI) (ongeveer 10 sessies)
Voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en waarbij de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
GBGGZ Chronisch (BC) (ongeveer 10 sessies)
Voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven. 

Met het nieuwe ZPM (zorgprestatiemodel) zal deze indeling langzaam plaats maken voor andere indelingen en benamingen.

Specialistische GGZ (S-GGZ) en psychotherapie

S-GGZ (tweedelijnszorg) is bij ons gericht op matig-ernstige en complexe psychische klachten die een langere begeleiding vereisen. Wij werken vanuit systeemtherapie, schematherapie, hechtingstherapie en psychoanalytisch kader. Voor een optimaal behandelresultaat gaan wij gestructureerd, maar dichtbij de cliënt te werk. Voor S-GGZ zorg is een verwijzing van de huisarts of specialist (psychiater) vereist. De eindcoordinatie wordt uitgevoerd door een klinisch psycholoog of psychotherapeut, die als hoofdbehandelaar optreedt. Daarnaast kunnen een of meer nevenbehandelaren worden ingeschakeld voor deelbehandeling. 

Verwijstabel

Verzekerde zorg GB-GGZ en S-GGZ

 

Diagnose/ Probleem

 

 

Aanbod PCLV

 

Depressiestoornis

(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

Angststoornis

(info:tot 16 jaar16-21 jaar, volwassenen)

Dwangstoornis (dwanghandelingen en/of dwanggedachten)

(info: tot 16 jaar16-21 jaar, volwassenen)

 

Posttraumatische stresstoornis / acute stressstoornis en vastgelopen verwerking

(info: tot 16 jaar16-21 jaar, volwassenen)

 

Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Burn-out, Stress, Piekeren, Overspannen
Onverklaarbare lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn)(info: tot 16 jaar16-21 jaar, volwassenen)

 

 

Somatoforme stoornis

(Chronische) pijn en onverklaarbare klachten (bv. whiplash, RSI, heup-/schouder-/rugpijn) of Migraine, hoofdpijn

(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar,  volwassenen)

 

Seksuele stoornis

(info: 16-21 jaar, volwassenen)

 

Eet- en gewichtsproblemen
Boulimia en anorexia(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

 

 

Verslaving

(info: 16-21 jaar, volwassenen)

Persoonlijkheids- / gedragsstoornis

(info: tot 16 jaar16-21 jaar, volwassenen)

 

Gezinsproblemen, opvoedingsproblemen
psychische problemen van ouders of gezinsleden,

(info: tot 16 jaar16-21 jaarvolwassenen)

 

 

Ontwikkelingsstoornis
ADHD, ADD (www.adhd-digitaal.nl) of autisme bij kinderen en bij volwassenen

(info: tot 16 jaar16-21 jaarvolwassenen)

 

 

Cognitieve stoornis
geheugen, planning, executieve functies, sensorische integratie

(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

 

Bindingsangst en verlatingsangst

(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

Complexe problemen voor o.a. psychotherapie

 

Niet verzekerde zorg

 

Diagnose/ Probleem

 

Aanbod PCLV

 

Verwerkings- of aanpassingsproblemen
verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

Slecht slapen, slaapproblemen

vaak wakker, inslaap- en doorslaapproblemenInfo factsheet voor verwijzers over CGT bij Insomnia CGT-i

(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

 

Relatieproblemen

(info: volwassenen)

 

Specifieke fobie
Vliegangst, spinfobie, liftangst enz.(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)

 

 

Werkproblemen

 

 

Leer en studieproblemen
Dyslexie, Dyscalculie, Dysplasie, hoogbegaafdheid

(info: tot 16 jaar16-21 jaar, volwassenen)

 

 

Levensfaseproblemen en identiteitsproblemen

(info: tot 16 jaar, 16-21 jaar, volwassenen)