Selecteer een pagina

Aanmelden

Informatie en/of aanmelden

Wilt u zich bij ons aanmelden? Of heeft u behoefte aan wat nadere informatie?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0413 – 31 91 68

Of loop gewoon eens bij ons binnen. Onze medewerkers op het secretariaat staan graag voor u klaar en staan u persoonlijk en zeer vertrouwelijk te woord. Eventueel kunnen zij brochures aanbieden waarin u de informatie thuis nog eens rustig kunt nalezen. U kunt ook alvast zelf op deze website wat brochures bekijken.

Kosten

Wij informeren u ook graag over de kosten en op hoofdlijnen over de vergoedingsmogelijkheden, voor zover wij hier zicht op hebben.  Deze zijn echter geheel afhankelijk van de soort dienst, de zorgverzekeraar en uw huidige polisvoorwaarden.

Verwijzing

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken heeft u geen verwijzing nodig. U bent geheel vrij om zelf onze hulp en diensten in te roepen. Echter, als het gaat om verzekerde zorg dan is een doorverwijzing van huisarts of bedrijfsarts verplicht.
Ons Centrum heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract voor de Generalistische Basis GGZ en voor Specialistische GGZ

Zie ook: vergoedingsmogelijkheden.

Aanmeldoverleg

Nadat uw verwijzing binnen is gekomen en u heeft ons gebeld om de aanmelding volledig te maken, vindt er een aanmeldingsoverleg plaats. Uw hulpvraag wordt nader ingeschat en de meest geëigende behandelaren worden aan u toegekend.

Wachttijden

Wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden (1-3 weken). Voor de S-GGZ zijn de wachttijden langer. Klik hier voor onze actuele wachttijden.

 

Afspraak maken

Indien u overweegt u aan te melden, zal het secretariaat u inschrijven: er wordt gevraagd naar uw persoonsgegevens, uw hulpvraag, uw verzekeraar (indien van toepassing, de verwijzing) en andere relevante gegevens.

Het secretariaat zal u meteen aangeven wat de eventuele wachttijd zal zijn voor een eerste afspraak.

Eerste afspraak

Wij zijn wettelijk verplicht uw burgerservice-nummer (BSN) op te nemen in onze administratie. Daarom verzoeken wij u uw legitimatiebewijs bij de eerste afspraak mee te brengen.

Vervolgafspraak

Vervolgafspraken maakt u met uw behandelaar; neem daarvoor uw agenda mee, zodat na iedere behandeling concrete afspraken kunnen worden gemaakt.

Afzeggen van afspraken: tenminste 24 uur van tevoren!

Als u door omstandigheden uw afspraak niet kunt nakomen (no show), of als u alsnog/verder afziet van een behandeltraject, dan dient u dit tenminste 24 uur van tevoren bij ons secretariaat  bij voorkeur telefonisch (voicemail, 0413-319168) of per e-mail (info@lambertushof.nl) te melden.
Bij afmelding binnen 24 uur van tevoren (ook bij ziekte), wordt de helft van de gereserveerde afspraaktijd in rekening gebracht, tenzij deze tijd voor een andere cliënt kan worden ingevuld.
Indien u niet op de afspraak komt én ook niet afzegt, brengen wij u de gehele consulttijd in rekening.

Trainingen en cursussen

Indien u belangstelling heeft voor een van onze trainingen dan neemt het secretariaat uw gegevens op in de belangstellendenlijst.

Kinderen & Jeugd

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter telefonisch bij ons aanmelden. Bij aanmelding worden een aantal persoonlijke gegevens genoteerd en wordt een korte omschrijving van de klachten gevraagd. Daarnaast wordt uitgelegd welke papieren nodig zijn en wordt verzocht deze toe te zenden. Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Alle aanmeldingen worden besproken binnen het Kind & Jeugd team, waarna een inschatting gemaakt wordt of de hulp die geboden kan worden passend is bij uw vraag. Indien dit het geval is en alle benodigde papieren aanwezig zijn, wordt contact met u opgenomen om een eerste gesprek (intakegesprek) in te plannen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze afspraak.
Momenteel hanteren wij een wachtlijst. De wachttijd van aanmelden tot intakegesprek is … weken. Na het intakegesprek vindt aansluitend de behandeling plaats.

Wettelijk kader

In geval van gescheiden ouders dient door beide gezagdragende ouders een toestemmingsverklaring ondertekend te zijn, alvorens een eerste gesprek ingepland wordt.
Ben je 16 jaar of ouder kun je je op eigen initiatief aanmelden voor hulp. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig van je ouders. Er vindt in overleg terugkoppeling plaats naar je ouders, tenzij je dit in bepaalde gevallen echt niet wilt.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je alleen zelf je aanmelding doen. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar je ouders: voor overleg met je ouders moet je expliciet toestemming geven.

Eerste gesprek

Voorafgaand aan het eerste gesprek ontvangt u via onze digitale omgeving een vragenlijst. Deze mag ingevuld worden voor het gesprek. Daarnaast ontvangt u een aantal formulieren, welke meegenomen mogen worden naar de eerste afspraak. Het eerste gesprek vindt, bij voorkeur, plaats met beide ouders. Afhankelijk van de leeftijd en problematiek zal het kind ook aansluiten bij het gesprek. Dit gesprek vindt plaats met één of twee psychologen. In het eerste gesprek worden de klachten uitgevraagd, zodat een helder beeld ontstaat van wat uw hulpvraag is. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij wat uw verwachtingspatroon is ten aanzien van de hulpverlening. Indien wenselijk wordt na het intakegesprek nog contact gelegd met externe betrokkenen (bijv. school, huisartsen, gemeente). Dit altijd alléén met de schriftelijke toestemming van ouders. Na het gesprek wordt de aanmelding binnen het team besproken, waarna een advies ten aanzien van behandeling of het onderzoek wordt uitgebracht.
Indien u als ouders akkoord gaat met het advies en het kind gemotiveerd is, zal het traject van start gaan. In samenspraak wordt het behandelplan opgesteld, waarbij ook evaluatiemomenten afgestemd worden.

Kosten & Vergoeding

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Wij hebben contracten met de gemeentes in Zuid-Oost Brabant. Dit betekent dat de kosten van onderzoek, advies en behandeling (Jeugd GGZ) vergoed worden door de gemeente waarin je woonachtig bent.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief van uw huis- of kinderarts nodig, en/of een beschikking van uw gemeente. U kunt ook zonder verwijsbrief of beschikking bij ons terecht, maar in dat geval komen de kosten voor uw eigen rekening. Door de verwijzer wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van Basis GGZ of Specialistische GGZ. De Basis GGZ is gericht op kortdurende generalistische behandeling van mensen met enkelvoudige klachten. Binnen de Specialistische GGZ worden mensen behandeld met complexe problematiek. Laatstgenoemde trajecten zijn vaak langduriger.